Wybierz swój język

Regulamin Dolnośląskiego Niemieckiego Stowarzyszenia – „Niederschlesische Heimat”

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Dolnośląskie Niemieckie Stowarzyszenie – „Niederschlesische Heimat” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Miłkowice, gmina Miłkowice, powiat legnicki.

 

§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Dolnego Śląska w swoich historycznych granicach ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i obszaru dawnej rejencji legnickiej, który to obszar dalej zwany jest Subregionem legnickim.

 2. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym. Powołane jest na czas nieokreślony. Stowarzyszenie będzie dążyło do przekształcenia się w stowarzyszenie rejestrowe.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, wolontariuszy oraz powoływać biura.

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, sztuki oraz tradycji narodu niemieckiego i nauczanie języka niemieckiego.

 2. Umacnianie przyjaznych stosunków ludności niemieckiej z ludnością polską.

 3. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.

 4. Zaspokajanie potrzeb ludności pochodzenia niemieckiego i reprezentowanie na forum publicznym interesów członków Stowarzyszenia.

 5. Promocja idei zjednoczonej Europy.

 6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej i badawczej.

 7. Działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców Subregionu legnickiego w życiu społecznymi i kulturalnym miasta.

 8. Przeciwdziałanie patologiom i przemocy wśród obywateli.

 9. Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji i przejrzystości życia publicznego.

 10. Promocja zdrowego stylu życia.

 11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

 12. Przygotowanie społeczeństwa do aktywności na rynku pracy.

 13. Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

 14. Zachowanie i promocja różnorodności kulturowej regionu.

 15. Wspieranie postaw proekologicznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów twórczych i językowych dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

 2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

 3. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych.

 4. Pozafinansowe wspieranie członków Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej.

 5. Organizowanie i promowanie ośrodków popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej.

 6. Nauczanie i wspieranie nauczania języka niemieckiego.

 7. Podejmowanie działań na rzecz utrzymania, konserwacji, odbudowy i publicznego udostępnienia dóbr kultury niemieckiej w Polsce.

 8. Uczestnictwo w projektach niemiecko-polskiej wymiany kulturalnej, naukowej, sportowej, turystycznej

 9. Udział w tworzeniu i prowadzeniu ośrodków kultury niemieckiej w Polsce.

 10. Udział w nawiązywaniu i realizowaniu współpracy partnerskiej między polskimi a niemieckimi miastami,organizacjami itp.

 11. Wspieranie polskich władz oświatowych w nauczaniu języka niemieckiego.

 12. Wspieranie inicjatyw społecznych.

 13. Podejmowanie współpracy międzynarodowej w zakresie działań podobnych lub zbieżnych do celów Stowarzyszenia.

 14. Współpraca z niemieckimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi w Polsce oraz innymi, niemieckimi organizacjami i instytucjami.

 15. Współpraca z władzami polskimi oraz polskimi organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie działalności Stowarzyszenia.

 16. Podejmowanie innych inicjatyw mających na celu poprawę życia mieszkańców

 17. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu legnickiego.

 18. Pielęgnowanie i propagowanie tradycji Dolnego Śląska w tym gwary, literatury, kulinariów, strojów ludowych, tańców.

   

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Przedstawiciel decyzją podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

 

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Przedstawiciela podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Przedstawiciela albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 5. Zwolnienia z obowiązku opłacania składek w przypadku gdy:

  1. wnieśli wniosek pisemny lub ustny o zwolnienie z obowiązku opłacania składek umotywowany trudną sytuacją materialną i przyjęty przez Zgromadzenie Członków

  2. Wniosek o którym mowa w pkt a. w imieniu członka może również złożyć inny członek stowarzyszenia.

    

 

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. Wnoszenia ustalonych przez Walne Zebranie Członków składek.

 

 

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w regulaminowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

 

§ 16

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ulega zawieszeniu na skutek:

  1. podjęcia decyzji Przedstawiciela na wniosek:

   1. Uzasadnionego i pisemnego wniosku co najmniej trzech Członków Stowarzyszenia.

  2. W uzasadnionych przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu, wymagającego bezzwłocznego działania zawieszenia członkostwa w Stowarzyszeniu może dokonać Przedstawiciel jednoosobowo.

 2. Zawieszenie członkostwa może nastąpić na skutek:

   1. braku udziału w życiu Stowarzyszenia bez usprawiedliwionych przyczyn.

   2. dokonanie czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, sprzecznego z przyjętymi normami współżycia społecznego lub podjęcie działań sprzecznych z Regulaminem.

 3. Zebranie Członków określa pisemnie zalecenia dla zawieszonego Członka i może przy tym określić termin ich wykonania.

 

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Przedstawiciela,

 2. wykluczenia przez Przedstawiciela:

 • z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

 • nie wywiązanie się Członka zawieszonego w swoich prawach z określonych przez Zebranie Członków zaleceń.

 • z powodu nieopłacenia składek za okres co najmniej jednego roku jeżeli był do nich zobowiązany.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka

 1. Od decyzji Przedstawiciela w sprawie zawieszenia i pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Zebraniu Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Przedstawiciel

 

§ 18

 

Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 19

1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

2. W sprawach określonych w § 21 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 20

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy między innymi:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju

 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela

 3. przyjmowanie i odwoływanie członków honorowych, rozpatrywanie odwołań od decyzji Przedstawiciela o ustaniu członkostwa członka zwyczajnego.

 4. uchwalanie zmian regulaminu

 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki

 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość

  10 000 złotych.

 

§ 22

 

1. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. O Zebraniu Członków członkowie stowarzyszenia zawiadamiani są jedną z form w zależności od możliwości odbioru informacji przez Członków w kolejności preferowanej:

pocztą elektroniczną

albo SMS

albo rozmową telefoniczną

albo ustnie przekazane przez Przedstawiciela lub innego Członka Stowarzyszenia

albo listem zwykłym.

 

 1. W przypadku gdy choć jeden z Członków musi być zawiadomiony pocztą zwykłą Zebranie Członków jest zwoływane z wyprzedzeniem minimum 14 dni.

 2. Gdy w pierwszym terminie nie przybędzie wymagana liczba Członków Przedstawiciel albo w przypadku jego nieobecności 1/3 Członków Stowarzyszenia przybyła na wyznaczony pierwszy termin wyznacza drugi termin Zebrania w sposób określony w pkt. 1. W takiej sytuacji nie jest konieczne zawiadamianie o drugim terminie listem zwykłym.

 

§ 23

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

 2. Odwołanie Przedstawiciela o którym mowa w pk1. Może nastąpić w przypadku

a) rezygnacji dotychczasowego Przedstawiciela z pełnienia tej funkcji

b) na uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia przyjęty w formie uchwały przez Zebranie Członków.

c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu

 

 

§ 24

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 

 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

 2. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

 3. zwoływanie Zebrania Członków

   

§ 25

Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków zwyczajnych stowarzyszenia. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki

 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł


Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

 1. składek członkowskich

 2. dotacji

 3. darowizn

 4. zbiórek publicznych

 5. spadków, zapisów,

 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

   

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 2. Przy podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków jest zobowiązane dla jej ważności do imiennego wyboru likwidatora Stowarzyszenia.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

Regulamin przyjęto uchwałą w dniu 8 lipca 2017 roku.